Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Insekticidy - hmyz

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

INPORO Jarní ošetření 50 ml

Kód produktu: 0780

Insekticid na přírodní bázi k jarnímu ošetření jabloní, rybízu, maliníku a jahodníku proti sviluškám, puklicím, štítenkám, mšicím.

119 Kč 98,35 Kč Bez DPH

Skladem > 10 ks

Dubňany: > 10 ks

Mělník: < 10 ks

- +

Insekticid na přírodní bázi k jarnímu ošetření jabloní, rybízu, maliníku a jahodníku proti sviluškám, puklicím, štítenkám, mšicím.

Jak účinkuje

Přípravek na přírodní bázi (na bázi přírodních polysacharidů). Na rostlině vytváří lepivý povlak, který rostlinám neškodí, ale škůdce zahubí.

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován

  • ovocné dřeviny (jablon) -  mšice, svilušky, štítenky, puklice
  • ovocné plodiny (rybíz, maliny, jahody) - mšice, svilušky, štítenky, puklice

Jak jej použít

  • aplikace postřikem brzy na jaře, tj.
  • jabloně - ošetřujte od rašení do růžového poupěte
  • rybíz, maliny, jahodník - ošetřujte od rašení do fáze vývoje prvních květů
  • aplikujte na celou rostlinu ze vzdálenosti 30 cm tak, aby byla vlhká, ale netvořily se kapky
  • před ošetřením doporučujeme provést ověření citlivosti na menším počtu rostlin / menší ploše

Dávkování

  • rybíz, maliny, jahodník – mšice, svilušky, puklice, štítenky: 20 – 30 ml/10 l vody
  • ovocné dřeviny – jabloně –  mšice, svilušky, puklice, štítenky 20 – 30 ml/10 l vody(1. fáze od rašení, vývoje pupenů do vývoje květenství, růžových poupat, 2. od fáze kvetení do fáze vývoje plodů – malé velikosti)

Účinná látka

  • dokusát sodný 3,3 g/l

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/ obal do zařízení autorizovaného na likvidaci nebezpečného odpadu
nebo jej odevzdejte na místě sběru nebezpečného odpadu.

 

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy