Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve sklepě » Přípravky na ošetření vín a moštů » Víno

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Roztok T 50 ml

Kód produktu: 1950

Roztok T - určen k důkazu přítomnosti termolabilních bílkovin ve víně.

105 Kč 86,78 Kč Bez DPH

skladem
- +

Pro tuto činnost doporučujeme použít vynikající BK Reagenz.

Roztok T - určen k důkazu přítomnosti termolabilních bílkovin ve víně.

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo: Varování.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Premium® Color 500 g

2 899 Kč
+ -
ks
skladem

Bentonit Eiwex granulát 1 kg

Bentonit Eiwex granulát 1 kg
 Nemělo by Vám chybět
 Doporučujeme
69 Kč
+ -
ks
skladem

Kyselina mléčná 80% 1 kg

119 Kč
+ -
ks
skladem

ExtraHill Sekt 200 ml

499 Kč
+ -
ks
skladem

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy